WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:419 回復:4 發表於 7 小時前
本主題由 212love 於 5 小時前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png
. T$ _' f$ r8 g
- E# u4 c/ S9 d+ j6 n# p& t◎译 名 正义的子弹
, ^0 Q% y- S4 W. I6 j: }1 o' l# O" v◎片 名 Bullets of Justice9 [7 W4 R/ n  d$ ^  N3 m: b" G
◎年 代 2019
! b) h- e" W; C1 Z, B: B+ q2 x◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚
- J1 `2 j; A0 _/ v- N$ Y: M◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖3 K8 j6 B1 ?' N6 L0 S( S) W+ `
◎语 言 英语  w1 @# ^6 M, ?! h- y, @
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)
" J( x  e- h5 r  h! S8 P$ f$ M◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
& X  x% L- y8 b' }◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/* A" z1 |+ K. d* g& ^
◎片 长 79分钟
2 o6 _1 R+ P& j# x# }) ]◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev3 W& |6 Q; L8 K  }1 \- K
◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev/ K. ?/ P; ?, [5 B! n
◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
5 v4 C  A; V% U" u% H8 h   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova
+ b! m  q) L/ _7 ?6 n- U. U4 ]2 m: x- Z6 Y2 i  a9 l; u7 ?) I: ]
◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66& F) _* u5 \4 C% H
# x1 \0 V3 \/ L1 e: T
◎简 介 6 Y4 g6 v% \3 h% h' A" c

  E, h# h, R+ R$ {# d0 L# v 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。5 H: e/ b) x2 m0 p0 @! t: P/ f
Video: ]& k6 N% g. G
ID : 1
- ^! Q$ t, x" {9 [  m9 ^, |Format : AVC3 K2 q! M" q4 W# \* K# s
Format/Info : Advanced Video Codec
- A( j" W; g7 I5 P( G4 `Format profile : [email protected]3 Q  G( ?* h; D, d  ~" n
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames$ h, c* }, I+ r9 S# s
Format settings, CABAC : Yes
/ T5 c) r! x8 P& @" @Format settings, Reference frames : 5 frames
2 T% Q6 k+ }6 G- M4 `Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
/ A" D5 @1 F( x5 F. k; EDuration : 1 h 19 min. h$ s# E' Y" o
Bit rate : 14.4 Mb/s
! O( ^! B# B* E" kWidth : 1 920 pixels5 j# s" {0 o, M9 P& O0 H# [
Height : 808 pixels
6 Q7 _8 Z0 @! k& p3 V+ N4 wDisplay aspect ratio : 2.40:1: n7 f4 d* T% z+ ~; o& V
Frame rate mode : Constant2 [+ `% K6 k9 E( T
Frame rate : 24.000 FPS
& u5 o" h$ y( s0 oColor space : YUV* E2 E8 ^6 Y* z$ H! M" ~, O
Chroma subsampling : 4:2:04 B+ z2 S4 R* y9 d
Bit depth : 8 bits" K; {2 {; t4 ^' \% g1 |
Scan type : Progressive2 x' w% E2 U9 N- W
Bits/(Pixel*Frame) : 0.387" B. ~4 R. v& [0 Z0 g
Stream size : 8.02 GiB (80%)( l4 m8 \+ U, t" d, X( |
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe2 v4 e2 V' y# y  O$ a9 A$ v
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
5 ^; U/ y* R0 }; ^+ a2 ^9 z) K( ALanguage : English
3 M; I1 r* E# H2 R. X8 K8 HDefault : Yes
/ \6 |: Y' u% b+ X5 k9 hForced : No/ a2 B2 t1 c" }* w
4 a# c/ ^( G: q) _. ]" Y* J
Audio9 t3 F* o  K5 S2 c/ R
ID : 2
$ Q& t4 P+ i8 u% _3 YFormat : DTS XLL
! Y( U; m. j: L" \$ t* W* {4 DFormat/Info : Digital Theater Systems
4 l5 x) S3 _, g  d% bCommercial name : DTS-HD Master Audio: J- s: o7 @/ {! V* e
Codec ID : A_DTS
  I  \# F9 u# ~4 O$ E% c% XDuration : 1 h 19 min
* ?  V% Q' h7 l/ ~Bit rate mode : Variable& c5 j) `  W; f9 j4 Q3 E% r0 ]3 b$ S) y9 ]
Bit rate : 3 597 kb/s8 k  C5 G# @6 n, x3 X0 M& N' O
Channel(s) : 6 channels
4 v" K5 H# n2 K+ AChannel layout : C L R Ls Rs LFE% t4 P% O5 F) v1 E( N/ O+ `/ f% u( S: A
Sampling rate : 48.0 kHz
9 X/ I7 x6 z1 R" n* I* y( D, h. ]Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
$ f9 O) S9 i. \+ D  PBit depth : 24 bits
$ y, T0 s  ~* s9 U1 ~" |; dCompression mode : Lossless& K8 Y! t% C) b) B% e9 u, t
Stream size : 2.00 GiB (20%)& ^$ \6 R5 G5 g- f
Language : English
* o( \3 V1 p+ v' Y4 \1 e( ^0 dDefault : Yes
6 c- d; _1 F0 M& k; W3 wForced : No
* N( o) C6 ~' b& E; e& W  [# I* X( `1 p
Text
3 W+ s# L% w+ `& ?: BID : 3
$ Q, Q# A8 F" H. j7 yFormat : PGS, _( W7 g+ |0 s2 M  E
Muxing mode : zlib
8 u' d/ D$ g0 V4 `! v; d9 i. sCodec ID : S_HDMV/PGS3 T7 q% R* t3 u: `/ H  E
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 j! e. r  H+ W2 I" D. ^5 P" V6 A
Duration : 1 h 16 min) H. c1 u+ P. _% Z1 P' ~
Bit rate : 14.5 kb/s2 R( J$ `5 B' k% [1 @
Count of elements : 852
1 P: r/ O0 T5 W& U. h% I: K4 }Stream size : 7.93 MiB (0%)
7 X+ C3 U! @; G& z) CLanguage : German; R4 f% U" _  G2 _% t" n
Default : No
4 L, d) K1 t) Y  G) \0 b5 k/ K! vForced : No
) F; w1 B1 U7 k8 R& ?+ j4 X
4 q. G4 I+ f5 C/ }4 [Menu1 _! l* W, [5 J; m
00:00:00.000 : :Chapter 019 D+ e8 A9 Q6 [, S; m
00:06:14.917 : :Chapter 02! [! q# G9 [) ^& X0 g' I9 C
00:20:13.083 : :Chapter 036 H# W( Q7 s: o  H6 V* n
00:31:08.250 : :Chapter 04
+ q) Z) O2 Y6 X& {( j2 f' U1 d00:42:14.875 : :Chapter 055 I. f5 m  ^: Y0 H
00:50:12.167 : :Chapter 069 x$ B% H& u6 N+ k5 H% G9 G% `
00:58:02.250 : :Chapter 07
$ P6 g* a: C8 R01:10:32.042 : :Chapter 08  g: }, l6 D* h" f; R
01:18:15.042 : :Chapter 092 U# A5 d4 K/ H& F
01:19:25.833 : :Chapter 10
( }' ^8 D9 s# F' {+ c

- g( L2 v# X$ B
( \- @" F, y) D1 B) R

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 54

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:69 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 昨天 01:24 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1 天
連續簽到:1 天
發表於 7 小時前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部