WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:67 回復:2 發表於 前天 08:47
本主題由 212love 於 5 小時前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png - X- t( O9 L* p$ j, `
( K1 D" T; B; _  ~
◎译 名 自由鸟
9 B4 t; y! R) j& g! A/ T◎片 名 Free Byrd
" Q5 N1 M: j' [  x* j( c+ a9 v◎年 代 2021
* f0 R5 Q( U% r1 r3 }5 V" n◎产 地 美国8 o6 F, ?; G- G# O! P
◎类 别 喜剧( l" n6 Q4 W# R9 S) w" b
◎语 言 英语
2 l- q+ b: j' i* D! ~: \% a) Z6 X◎上映日期 2021-04-01(美国)% L6 q, H8 ~- {( ?, r1 y+ t
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
5 L; e% Q5 ?4 X) \0 m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/
2 v; H; K2 E# i◎片 长 89分钟
7 @5 O; |. F) o- J$ V. Z◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry. H: ~) N" _$ g
   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery
; Y& t& a* G: y$ ?+ r7 R   珍妮·扬 Jeanne Young7 r2 }# D, }& j0 V6 D/ r! h

5 I1 J( C+ I" e  k9 R◎简 介 3 e: m7 k1 P5 M' Q

8 T/ O; l# e5 {+ P% r9 y6 O1 o) g A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.. ?1 n7 y! g5 r5 q
Video
! D9 }- d5 }6 t% F. f0 LID : 1# [# |* \7 b! i5 _
Format : AVC
4 L* O* W, |$ @4 e' @8 r8 fFormat/Info : Advanced Video Codec' \8 t' A3 [$ m, p" ~2 X
Format profile : [email protected], v5 m8 O2 B* J
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
0 p! J3 @' i3 |5 V. z8 ]# N% K! lFormat settings, CABAC : Yes( ]0 T, k! r3 `6 l: T! ]* q; {
Format settings, Reference frames : 4 frames
0 Z' J8 T1 h, c. z- S: JCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
# L" F  {* E2 P4 K- WDuration : 1 h 29 min
. S( S* p6 L& }2 _Bit rate mode : Constant
4 V& M* s: A# X( C& ^( y* FBit rate : 8 524 kb/s# l5 v: j+ D- `( Q  U' ~: u
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
1 g: v% F: D: t- [1 VWidth : 1 920 pixels- S8 r6 i( c0 [' y# T5 L
Height : 1 040 pixels3 h/ e7 X# n. h
Display aspect ratio : 1.85:1
* [6 g/ ?/ l) E6 n8 R+ EFrame rate mode : Constant
2 G1 p* T2 w4 l& AFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS( B! D+ d, f) c; b- H% U9 t# T
Color space : YUV; k7 p0 r" J+ p- T+ p7 n, k. t
Chroma subsampling : 4:2:0
# \1 i: \$ n, Z* U$ a( uBit depth : 8 bits& Z0 r7 T( |- x, C* K/ s2 X9 x
Scan type : Progressive
3 n* W& x7 U. W0 ^2 |1 x- M' lBits/(Pixel*Frame) : 0.178
0 ]' F6 w3 w8 ]/ Q2 {: `% p5 I, `Stream size : 5.32 GiB (96%)  J* h3 o) H" a! C  T' x0 D1 J4 d
Language : English
. K: \7 Q8 `6 L9 j+ |# KDefault : Yes
/ `# Z. v3 g' t& ^Forced : No
  I0 U: c# D2 N5 t* ZColor range : Limited: }, Y6 }/ `/ {+ m" \
Color primaries : BT.709
  w* \1 M) c% jTransfer characteristics : BT.709; e" u1 N( u9 X& I  G' Y' R% f
Matrix coefficients : BT.709
  G' |# k: O0 _# ]; E# z! u# [: Q3 q/ ?, A6 Y. o
Audio  O6 C( j* [( T2 Q  Y2 P  o2 b$ B
ID : 2
5 {' N& T( A* h) ~* c) B2 hFormat : AC-3
/ p' ~5 O- V- SFormat/Info : Audio Coding 35 |! e  J/ K5 ~1 k
Commercial name : Dolby Digital1 S- s! K: v% f+ z% t% C! d
Codec ID : A_AC38 R0 V) T- |4 u
Duration : 1 h 29 min
, }$ h# I* |- W7 k' t$ Y  H- ?  PBit rate mode : Constant
# i6 k! f4 [& W% }" \% IBit rate : 384 kb/s
: B& H' G( Q( g1 Y' U+ y6 hChannel(s) : 6 channels
( |" v: j9 ]5 J9 R0 VChannel layout : L R C LFE Ls Rs
& }% N4 x# m/ L. M" k' X/ B1 VSampling rate : 48.0 kHz
4 K" x8 `0 ?0 {: R* L  bFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 d: X$ }2 s, C  SCompression mode : Lossy% L1 t% c. r% o, F
Stream size : 245 MiB (4%)3 j& {5 t  v1 s2 C
Language : English# N* z. a, O  P, K( J* f& j
Service kind : Complete Main
. _9 B+ S) M% j8 I- S% qDefault : Yes
* V% \& s! E! ?' a/ p$ iForced : No6 a' W" w$ t! R+ l- r* x. H
1 V# m6 b: E& \& i% |8 o% O+ Z
Text #1
' Y. ^9 {# Z& l. QID : 3
/ K% n1 W- g! f; yFormat : UTF-80 b4 T( f: R; f& F; m
Codec ID : S_TEXT/UTF8
8 W) M2 K3 B1 z7 y1 [Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
* P8 a1 d" {+ D, }" c8 o5 g0 |Duration : 1 h 25 min3 E9 b9 W: j8 _, {4 ~9 i2 ?& l/ F
Bit rate : 74 b/s
4 n1 q: G4 w( G0 M! BCount of elements : 1636
" y/ ?7 ]2 z9 ?/ N' }( a7 nStream size : 46.3 KiB (0%)
2 k# ?$ i5 _3 G# _- }. NTitle : English) w/ |; \. q& Z
Language : English
. B5 M* [. T  s! R: M9 I6 CDefault : Yes
8 ^8 [0 ]4 W" q2 T+ `+ ZForced : No
4 m( c1 _8 g2 y7 n  v
9 I2 {4 z* |0 W- JText #2
* m* A% V! t+ n/ R( U0 ^5 aID : 4) L: @# }' m, w$ B
Format : UTF-8
& y9 O- |3 g7 P0 zCodec ID : S_TEXT/UTF88 X: f, [) Y8 y5 L3 Q6 j4 J9 o
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  {& |* f' Y+ H# t0 y  H- a( T$ n
Duration : 1 h 25 min/ x% T# |$ R" T
Bit rate : 76 b/s9 Y3 K: @5 O0 l: u. W' p
Count of elements : 1730
; d( M, P4 I" zStream size : 48.0 KiB (0%)! T, O0 D! h; |0 H: R  d
Title : English [SDH]
* d$ i. h* D5 w  C# t# U4 jLanguage : English
$ S1 R3 ]" a3 |( i" K1 c. Z& d3 V  {Default : No6 f, h5 m# P  [& ]; e' l9 `: |! L
Forced : No
9 u" i. A0 F/ o6 F; Z% u* ~8 t/ s+ a9 J0 y. I
Text #37 \( l0 Q7 W8 [2 f
ID : 59 w- S7 ~, B# }1 h" B' [
Format : UTF-8: O, Y1 a, p8 ^% ^0 N2 p4 Z- R' o" O* e
Codec ID : S_TEXT/UTF8
7 g0 D, Q' o& ^9 z5 jCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text! x8 V! K; `3 t. `- e4 N
Duration : 1 h 25 min
% U" s8 q) t3 P# S; CBit rate : 79 b/s
* z+ D; i( a- ^Count of elements : 1782
0 F5 q2 u( L' b0 @7 f7 OStream size : 49.8 KiB (0%)
; t) U/ s. e1 p  g: vTitle : Spanish [SDH]9 M) s) p  z1 H# M7 A4 _$ n! X$ s
Language : Spanish% [+ v* w& _: ~3 S+ Q
Default : No
* z/ k. A: I  R7 ~! SForced : No
4 S6 o( Z0 z4 g
+ I1 _, j0 T8 Q7 Z0 vMenu0 f% X4 h5 ~8 f0 I( o9 [
00:00:00.000 : Chapter 1
' C% d9 ^5 B- \6 z  T7 P% _00:09:41.289 : Chapter 2) K- Q5 g1 v; E
00:19:48.521 : Chapter 39 y  B$ A6 K# w/ u( C$ H- _1 Z2 C5 O6 r
00:31:25.009 : Chapter 4: j& v0 u1 S7 n4 U/ P
00:39:14.144 : Chapter 5
/ X* w" k$ E  c& F# ]9 ?00:49:24.587 : Chapter 6
  f: L6 y( M+ p4 g0 y00:57:55.179 : Chapter 79 X3 h4 g& `1 K( d( y* q
01:09:47.724 : Chapter 8, T: q/ I) a2 h
01:19:56.666 : Chapter 9
( Q. v2 t7 r* l" x01:26:15.753 : Chapter 10
0 z; j0 O7 |0 h% j- E) d+ f
% x2 P3 s1 Z. b& i8 D) O
; B; c; y7 b6 l/ s" w0 C

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 3

本帖點贊的會員︰

累計簽到:69 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1090 天
連續簽到:35 天
發表於 前天 08:47 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部